Thành lập trường Trung cấp dạy nghề dân lập

Thành lập trường Trung cấp dạy nghề dân lập
 
Dịch vụ tư vấn Thành lập trường trung cấp dạy nghề dân lập của Văn phòng luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS được đảm bảo thực hiện nhanh chóng, hiệu quả với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp ... 

1. Điều kiện thành lập của trường trung cấp chuyên nghiệp
 
1.1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường TCCN. Đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực TCCN phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.
 
1.2. Có đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ số lượng, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện chương trình theo quy định.
 
1.3. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện tài chính bảo đảm các yêu cầu quy định tại chương VII của Điều lệ này.
 
2. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp
 
2.1. Thẩm quyền thành lập trường TCCN công lập và cho phép thành lập trường TCCN tư thục được quy định như sau:
 
a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định đối với trường TCCN trực thuộc;
 
b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với trường TCCN thuộc tỉnh;
 
c) Việc thành lập trường TCCN có sự phối hợp về quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
2.2. Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN thì có thẩm quyền đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường TCCN.
 
3. Hồ sơ, trình tự và thủ tục thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp
 
3.1. Hồ sơ thành lập trường gồm:
 
a) Tờ trình về việc thành lập trường;
 
b) Đề án thành lập trường với những nội dung chủ yếu sau:
 
- Tên trường, loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trường;
 
- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường;
 
- Ngành hoặc chuyên ngành dự kiến đào tạo;
 
- Quy mô đào tạo, nguồn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh;
 
- Cơ cấu tổ chức nhà trường (Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các phòng, khoa, cơ sở phục vụ đào tạo...);
 
- Các yếu tố cần thiết bảo đảm để nhà trường hoạt động như dự kiến về nhân sự quản lý, giảng dạy và phục vụ, kinh phí hoạt động, diện tích đất đai, diện tích xây dựng, và các trang thiết bị phục vụ ngành và chuyên ngành đào tạo của trường;
 
- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng;
 
- Các văn bản giấy tờ liên quan đến sở hữu đất đai, tài sản của nhà trường.
 
c) Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.
 
3.2. Trình tự, thủ tục thành lập trường.
 
a) Tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường lập hồ sơ gửi tới cơ quan quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường. Cơ quan quyết định hoặc cho phép thành lập trường có trách nhiệm giao cho các đơn vị tổ chức thẩm định, thẩm tra và xin ý kiến các cơ quan có liên quan trước khi ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN.
 
b) Thẩm định thành lập trường.
 
- Đối với trường TCCN trực thuộc Bộ, ngành thì Vụ Tổ chức cán bộ hoặc Ban Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định. Đối với trường TCCN thuộc tỉnh thì Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành có liên quan tổ chức thẩm định.
 
- Nội dung thẩm định gồm: sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trường; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, loại hình, cơ cấu tổ chức của trường; hồ sơ, thủ tục thành lập theo quy định; điều kiện bảo đảm hoạt động của trường và tính khả thi của việc thành lập trường.
 
- Văn bản thẩm định do người đứng đầu cơ quan chủ trì thẩm định ký. Nội dung văn bản thẩm định phải đảm bảo đủ cơ sở để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định: thống nhất việc thành lập trường; không thống nhất việc thành lập trường; chưa thành lập trường, cần phải nghiên cứu thêm một số vấn đề trong đề án.
 
c) Thẩm tra thủ tục, hồ sơ thành lập trường.
 
- Đối với trường TCCN trực thuộc Bộ, ngành thì cơ quan thẩm tra là Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ. Đối với trường TCCN thuộc tỉnh thì cơ quan thẩm tra là Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
 
- Nội dung thẩm tra gồm: thẩm tra về thủ tục, hồ sơ của cơ quan đề nghị thành lập tổ chức và hồ sơ thẩm định của cơ quan thẩm định; chỉnh lý nội dung, thể thức các dự thảo văn bản trình để hoàn tất trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức.
 
- Sau khi thẩm tra về thủ tục, hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường và hồ sơ thẩm định của cơ quan thẩm định, cơ quan thẩm tra dự thảo văn bản trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ký, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan lấy ý kiến thoả thuận về việc thành lập trường. Riêng đối với trường TCCN trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sau khi thẩm tra về thủ tục, hồ sơ cơ quan thẩm tra dự thảo quyết định và trình Bộ trưởng ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN.
 
d) Quyết định thành lập trường Sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo (trừ các trường TCCN trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo) và các cơ quan có liên quan, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN. Hình thức văn bản của Quyết định thành lập trường phải phù hợp với thẩm quyền của cơ quan quyết định thành lập trường.
 
đ) Thời hạn giải quyết việc thành lập trường TCCN
 
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục, cơ quan thẩm định phải hoàn tất văn bản thẩm định.
 
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định, cơ quan thẩm tra phải hoàn tất văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (trừ các trường TCCN trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo).
 
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản về việc thành lập trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có văn bản trả lời để cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN (trừ các trường TCCN trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo).
 
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thoả thuận về việc thành lập trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo (trừ các trường TCCN trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo), cơ quan có thẩm quyền phải có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN.
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Thành lập trường Trung cấp dạy nghề dân lập

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   0DUY6I
 

Tin đã đăng

Trang:  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

Từ khóa liên quan

Trang: