Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Khoản 6 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 quy định: "Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư". 
 
 
 
 
 
Luật Đầu tư 2014 đã quy định rõ các trường hợp phải thực hiện và không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại điều 36, cụ thể như sau:
 
Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
 
1) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 
2) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 
2.1) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 
2.2) Có tổ chức kinh tế quy định tại mục (2.1) nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
 
2.3) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại mục (2.1) nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.
 
Đối với dự án của tổ chức kinh tế không thuộc các trường hợp trên, dự án của nhà đầu tư trong nước và trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế thì không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 
Như vậy, Luật Đầu tư 2014 đã bãi bỏ quy định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước, đồng thời thu hẹp phạm vi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu đối với nhà đầu tư nước ngoài so với Luật Đầu tư 2005. Sửa đổi này là cần thiết để tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án, quan đó phát triển kinh tế đất nước.
 
Căn cứ pháp lý:
 
 
- Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 22/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

Các từ có liên quan đến bài viết: Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   ZS6YMG
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

Từ khóa liên quan